Referenties: Verkeersvisies en inrichtingsplannen

Verkeersvisies en inrichtingsplannen

 

 

 

 

 

 

 

 

Susteren; Gebiedsvisie en schetsontwerp Stationsomgeving

Samen met bureau Heusschen*Copier heeft Nordinfra Advies in opdracht van de gemeente Echt-Susteren een gebiedsvisie en een schetsontwerp opgesteld voor de stationsomgeving in Susteren. Dit gebied is tweeledig; aan de westzijde van het spoor is sprake van een bebouwde omgeving en aan de oostzijde van het spoor ligt een verouderd en overwoekerd rangeerterrein, dat de komende jaren wordt omgevormd tot een wandelgebied. Dit wandelgebied maakt deel uit van het Landschapspark Susteren. Het gebied vormt tevens een belangrijke entreepoort voor de kern Susteren. Nordinfra stond borg voor de verkeerskundige inbreng in de visie en het totaalontwerp.Stationsomgeving Susteren

Heuvelland; Haalbaarheidsstudie “(Nog) meer fietsen op de Mergellandroute”

Doel van het project is het aantrekkelijker en veiliger maken van de toeristische ANWB-fietsroute die door dit fraaie gebied loopt; de Mergellandroute. Uiteindelijk beogen de vier deelnemende gemeentes hiermee het fietsgebruik in de regio te vergroten. Mede daarom wordt het project vanuit de Provincie Limburg gesubsidieerd in het kader van de regeling "Vitaal Platteland". Nordinfra heeft zowel infrastructurele maatregelen als organisatorische mogelijkheden om deze doelstellingen te bereiken geformuleerd, alsmede een subsidiescan uitgevoerd. De haalbaarheid van maatregelen is zowel vanuit inhoudelijk als financieel perspectief bekeken. Behalve de vier gemeentes Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals participeerde ook de VVV Zuid-Limburg in dit project.

 Fietsen Mergelland

Gemeente Stein; verkeerskundig alternatievenonderzoek brede school Berg/UrmondKanaalbrug

Samen met bureau Adhara heeft Nordinfra Advies een variantenstudie uitgevoerd naar de vestiging van een of twee nieuwe brede scho(o)l(en) in de kernen Urmond en Berg. Onderzocht is, in hoeverre de huidige drie schoollocaties in die dorpen samengevoegd kunnen worden tot één of twee locaties. Nordinfra heeft het verkeerskundige deel van de variantenstudie voor haar rekening genomen. Aandachtspunten hierbij waren onder meer: de verkeerssituatie rondom de beoogde locaties en de routes daar naartoe, de parkeersituatie nabij de school en de verkeersonveilige situatie voor voetgangers en fietsers op de kanaalbrug tussen Berg en Urmond.

Zorgvallei te Heerlen; Verkeersvisie voor het zorggebied rondom Atrium MC, Mondriaan en Sevagram als onderdeel van het overkoepelend plan "Zorgvallei Parkstad Limburg"    

De Zorgvallei Parkstad Limburg is een initiatief van de genoemde zorgpartijen, die in elkaars nabijheid zijn gevestigd op een terrein aan de westkant van Heerlen.  De huidige stedenbouwkundige situatie op het terrein heeft een aantal knelpunten die de ontwikkeling van de Zorgvallei beperken. Om een beter inzicht te verkrijgen in deze knelpunten en de verschijningsvorm van oplossingen te schetsen hebben de zorgpartijen een stedenbouwkundig Masterplan opgesteld en een inhoudelijke uitwerking hiervan tot een conceptdefinitie. De suggesties uit het Masterplan werden daarbij getoetst op haalbaarheid. Een van de geprioriteerde onderwerpen was de uitwerking van een verkeersplan. Nordinfra heeft dit verkeersplan in opdracht van de Zorgvallei en in overleg met onder meer de gemeente Heerlen opgesteld. Het verkeersplan gaat in op de aspecten infrastructuur, parkeren, terreinlogistiek, langzaam verkeer, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement.

Landgraaf; inrichtingsplan voor een nieuwe 30km-zone in Waubach

In het Landgraafse mobiliteitsplan is de wijk Waubach aangewezen om op “duurzaam veilige” wijze ingericht te worden als 30 km-zone. Nordinfra heeft in opdracht van de gemeente een probleeminventarisatie uitgevoerd en een maatregelplan ontwikkeld. Nordinfra heeft hierbij zorggedragen voor het overleg met diverse betrokken partijen en het vervaardigen van het vereiste verkeersbesluit. 

Gemeente Nuth; Diverse verkeers- en parkeerstudies als onderdeel van de ruimtelijke planvorming

De gemeente Nuth heeft verschillende ambitieuze ruimtelijke plannen in haar kernen waaronder herstructurering van de winkelcentra in Nuth en Schimmert, de ontwikkeling van brede scholen, gemeenschapshuizen en de herstructurering van een sportcomplex. Bij al deze plannen wil de gemeente synergie met de omgeving bewerkstelligen en waar mogelijk slimme combinaties mogelijk maken. Dit heeft uiteraard verkeerskundige consequenties. Nordinfra de consequenties van deze ruimtelijke initiatieven in beeld gebracht en op basis daarvan handvaten gegeven voor de verdere uitwerking van deze ruimtelijke plannen.

Atrium MC te Heerlen; Optimalisatie van verkeersstromen bij het Heerlense ziekenhuis in het licht van de nieuwbouwplannen

Atrium MC in Heerlen wordt de komende jaren flink vernieuwd. De plannen voorzien in een nieuw Behandelcentrum en een nieuw poliklinisch centrum. Nordinfra heeft samen met de initiatiefnemer en haar architect de verkeerskundige consequenties van deze bouwplannen bestudeerd en infrastructurele en logistieke adviezen gegeven om een zo optimaal mogelijke ontsluitingsstructuur rondom Atrium MC te garanderen. Hierbij is zowel gekeken naar aan- en afvoerroutes van bezoekers (zowel per fiets, auto als openbaar vervoer), ambulances en goederenstromen.  

Echt; Verkeersvisie voor het centrum en inrichtingsplan voor een nieuwe 30km-zone

De gemeente Echt-Susteren heeft verschillende ruimtelijke en verkeerskundige plannen in Echt. Zo wil ze de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum vergroten, onder meer door uitbreiding van het voetgangersgebied en invoering van een 30km-zone in de nabijgelegen woonbuurt. Nordinfra heeft een verkeersvisie en inrichtingsplan voor beide onderdelen vervaardigd, waarbij diverse presentaties en overleggen met een afvaardiging van ondernemers en bewoners zijn gehouden.

Schimmert; Verkeersvisie en inrichtingsplan voor de brede school 'Schimortera'

Een jaar lang moesten de kinderen uit Schimmert met de bus naar school in Meerssen. Gedurende die tijd werd er in Schimmert hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe brede school, waarin ook de bibliotheek, jeugd- en jongerenorganisatie Jong Nederland, een peuterspeelzaal en de naschoolse opvang zijn gevestigd. Nordinfra heeft in opdracht van de gemeente Nuth samen met deze organisaties en een bewonersafvaardiging gewerkt aan een verkeersvisie en een inrichtingsplan voor de directe omgeving van de school, waarbij het creëren van een verkeersveilige situatie voorop stond. Er is hierbij niet alleen aandacht besteed aan infrastructurele maatregelen, maar ook aan organisatorische maatregelen die leiden tot een veiligere schoolomgeving.

Gemeente Nuth; Verkeersvisies voor de vernieuwde zorgcentra in Nuth en Hulsberg  

Op den TorenVernieuwing in de zorgsector is actueler dan ooit. Zeker in het licht van de verwachte bevolkingsontwikkeling in Limburg is dit een thema dat veel aandacht krijgt. Ook in de gemeente Nuth is dat het geval. De zorgcentra Op den Toren in Nuth en Panhuys in Hulsberg moeten vernieuwen. Het centrale thema daarbij is de aanhechting met de omliggende buurt, onder meer door de komst van individuele zorgwoningen rondom de huidige zorgcentra en de integratie met een brede school. De consequenties ten aanzien van verkeer en parkeren zijn door Nordinfra samen met ingenieursbureau DHV voor beide zorgcentra inzichtelijk gemaakt, wat heeft geleid tot een inrichtingsvisie voor een duidelijke en veilige openbare ruimte rondom de geplande zorgcentra.

Gemeente Roerdalen; Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2009-2014  

Samen met ingenieursbureau DHV heeft Nordinfra een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor de gemeente Roerdalen opgesteld. De gemeente had behoefte aan een actueel rapport, waarin richting wordt gegeven aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren, inclusief een concreet uitvoeringsprogramma. Hiermee kwam er een eenduidige aanpak van knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer in de in 2007 heringedeelde gemeente. Kerndoelen zijn het bevorderen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en (verkeers)leefbaarheid in Roerdalen.

Exploitatiemaatschappij Pegasus Maastricht; Studie naar de verkeerskundige effecten van een retailpark op bedrijventerrein Maastricht-Eijsden   

In de gemeentelijke detailhandelsnota van de stad Maastricht is ruimte opgenomen voor de ontwikkeling van een perifere detailhandelslocatie van 50.000 vierkante meter. Hiervoor zijn vier mogelijke locaties aangegeven waarvan één gelegen is op het bedrijventerrein Maastricht - Eijsden. Exploitatiemaatschappij Pegasus ondersteunt het initiatief voor wat betreft deze locatie. Om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke consequenties van de vestiging van het Retailpark op dit bedrijventerrein heeft Pegasus een voorlopig inrichtingsontwerp laten opstellen. Nordinfra heeft de verkeerskundige consequenties van de voorgenomen ontwikkeling en het inrichtingsontwerp in beeld gebracht.

Gemeente Landgraaf; Mobiliteitsplan 2010-2015

Grafiek ongevallenanalyseNordinfra heeft in opdracht van de gemeente Landgraaf een actueel gemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld. Hoofdreden hiervoor is dat de gemeente behoefte bestaat aan een actueel rapport, waarin op ondubbelzinnige wijze richting wordt gegeven aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren, inclusief een concreet uitvoeringsprogramma. In het plan wordt tevens het vigerende Mobiliteitsplan uit 2004 geëvalueerd en daarna geactualiseerd. De aandacht gaat hierbij uit naar de thema’s bereikbaarheid. verkeersveiligheid en –circulatie, langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Maastricht; Verkeersplan Amby

De wijk Amby en met name Ambyerstraat gaat al jaren gebukt onder sluipverkeer dat de dagelijkse files op de A2 en A79 voor Maastricht mijdt. De hoeveelheid doorgaand verkeer in Amby is (met name tijdens spitsperiodes) zo hoog, dat de leefbaarheid in Amby wordt aangetast. In opdracht van de gemeente Maastricht en in samenwerking met Tiem BV stelt Nordinfra daarom een verkeerscirculatieplan voor Amby op. Dit plan moet inzicht verschaffen in de gewenste toekomstige totale verkeersstructuur van Amby, om daarmee een verkeersveilige en leefbare situatie te creëren. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals onder andere de gereedkoming van de A2-tunnel en bijbehorende infrastructuur en de geplande woningbouw plus het nieuwe winkelhart in Amby.Amby