Referenties: Planvorming van majeure infrastructuur

Planvorming van majeure infrastructuur

Maastricht; Verkeerskundige bijdrage aan de tenderaanbieding van het consortium "Unie van Maastricht" voor het A2-project

Nordinfra heeft samen met ingenieursbureau DHV een bijdrage geleverd aan de tenderaanbieding van het consortium "De Unie van Maastricht" (met onder meer Heijmans en Volker Wessels). Het consortium heeft gedurende een periode van ruim twee jaar gewerkt aan een integraal plan in het kader van de ondertunneling van de A2-traverse te Maastricht. In dit integraal plan waren de bijbehorende bovengrondse infrastructuur en vastgoedontwikkeling ook onderdeel van de plannen. De door Nordinfra uitgevoerde werkzaamheden betroffen de verkeerskundige invulling van het aanbiedingsrapport en het wegontwerp, inclusief onder andere de analyse van toekomstige verkeersstromen, de vormgeving van de infrastructurele oplossingen en de relaties met de ruimtelijke gebiedsontwikkeling in het plangebied. Tevens heeft Nordinfra een intensieve bijdrage geleverd aan het consultatietraject richting bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden, waarvoor gedurende een aantal maanden een consultatiecentrum in Maastricht werd opgericht.

Provincie Limburg; Verkeerskundige werkzaamheden in het kader van de planvorming van de toekomstige Buitenring Parkstad

Nordinfra levert aan de Provincie Limburg de verkeerskundige kennis en capaciteit voor de ruimtelijke planvorming van de Buitenring Parkstad. Voor deze ringweg wordt op dit moment een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, dit is een soort bestemmingsplan. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de verkeerskundige vormgeving van de  ringweg en de aansluitingen van de Buitenring op het onderliggend wegennet en het herstellen van doorsneden langzaam verkeers- en openbaar vervoerroutes. Bovendien moet de Buitenring aan de noordzijde bij Nuth op een goede manier aangesloten worden op de A76 en aan de zuidzijde bij bedrijventerrein Avantis op de N281. Ook voor het ontwerp van deze knooppunten komt de verkeerskundige inbreng van Nordinfra.