Referenties: Analyse, onderzoek en monitoring

Analyse, onderzoek en monitoring

Verkeerstellingen met wegkantradars

WegkantradarSinds 2012 voeren wij ook verkeerstellingen uit met wegkantradars. Een wegkantradar telt het verkeer in twee richtingen, classificeert naar voertuigsoort en meet de snelheid van passerende voertuigen. De wegkantradar kan bovendien fietsers tellen.

Wij hebben de wegkantradar ondertussen voor diverse wegbeheerders ingezet, onder andere de provincie Limburg en de gemeentes Nuth, Valkenburg a/d Geul en Gulpen-Wittem.

De “kenner” weet dat de wegkantradar een uitermate efficiënt en gemakkelijk te installeren apparaat is, dat echter wel professionele aandacht vereist om goede en betrouwbare resultaten te verkrijgen. Aspecten zoals installatielocatie, verkeersdrukte en wegkenmerken kunnen invloed hebben op de telresultaten. Dat vinden wij erg belangrijk en daarom besteden wij daar ook veel aandacht aan, onder meer door een goede voorbereiding, aandacht voor een professionele installatie op straat en  door het uitvoeren van regelmatige controletellingen.

Gemeente Landgraaf; onderzoek vrachtverbod Grensstraat

De Grensstraat in Landgraaf moet ’s nachts verboden worden voor vrachtwagens die meer wegen dan 3,5 ton. Dat vond de gemeenteraad van Landgraaf. Bewoners van de Grensstraat (en de Kant- en Nieuwenhagerheidestraat die in het verlengde hiervan liggen) klagen al jaren over het vrachtverkeer in hun smalle straten. Daarom heeft Nordinfra Advies in opdracht van de gemeente Landgraaf een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van een nachtelijk verbod voor vrachtwagens in de Grensstraat. Nordinfra heeft niet alleen het inhoudelijk onderzoek uitgevoerd, maar ook een inventarisatie van de relevante belangen van particulieren en andere overheden aan beide zijden van de grens, die als input van een juridische risicoanalyse van deze verkeersmaatregel heeft gediend.

Provincie Limburg; Begeleiding van de opzet en implementatie van een verkeersmonitoringssysteem voor Parkstad Limburg

Door de geplande openstelling van de Binnen- en Buitenring zullen de verkeersstromen in Parkstad Limburg de komende jaren drastisch wijzigen. Dit heeft grote effecten voor de doorstroming, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. De Provincie Limburg werkt daarom samen met Rijkswaterstaat, de regio Parkstad Limburg en gemeenten aan een plan voor verkeersmonitoring voor deze regio. Verkeersmonitoring in de vorm van regelmatige verkeersmetingen moet de komende jaren inzicht geven in de verkeerskundige effecten van de nieuwe wegen, zowel tijdens de aanleg als daarna. Nordinfra ondersteunt de Provincie Limburg bij de planvorming en implementatie van verkeersmonitoring in Parkstad Limburg.

Gemeente Gulpen-Wittem; Beoordeling en herziening van ligging en inrichting van de bebouwde komgrenzen 

Nordinfra heeft samen met ingenieursbureau DHV een inventarisatie uitgevoerd van alle bebouwde komgrenzen in de gemeente. De ligging en verkeerskundige inrichting van de bebouwde komgrenzen werden beoordeeld op basis van landelijke richtlijnen, maar zonder  de specifieke contrasterende kenmerken van het Limburgse Heuvellandschap uit het oog te verliezen. Waar komgrenzen niet ideaal gelegen zijn of niet goed zijn ingericht heeft Nordinfra adviezen ter verbetering aangedragen.

Rijkswaterstaat Limburg; Jaarlijkse verkeersveiligheids- en intensiteitsanalyses op doorgaande wegen, gerelateerd aan de aanleg en gereedkoming van de A73-zuid 

De A73-zuid tussen Venlo en Maasbracht is inmiddels opengesteld. Deze autosnelweg zorgt voor een snelle verbinding tussen enerzijds Zuid-Limburg inclusief omliggend grensgebied en anderzijds Noord-Limburg en Oost-Nederland. De weg heeft gezorgd voor een behoorlijke afname van verkeer en daarmee ook een afname van het aantal ernstige ongevallen op andere doorgaande wegen in Noord- en Midden-Limburg. Nordinfra heeft samen met ingenieursbureau DHV in opdracht van Rijkswaterstaat tijdens en na de aanleg van de A73 jaarlijks de telgegevens en verkeersongevallencijfers in deze regio onderzocht, waardoor duidelijk inzicht ontstaat in de verschuivingen.

Provincie Limburg; Verkeerskundige studie naar de meest gewenste aansluitvormen op de toekomstige Buitenring Parkstad

De planvorming van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De Provincie Limburg neemt hierin het voortouw. Deze ringweg zal de verkeersstructuur in Parkstad Limburg aanzienlijk verbeteren. In het kader van de verkeerskundige analyses tijdens de planvorming van deze weg heeft Nordinfra samen met ingenieursbureau DHV voor de Provincie Limburg onderzocht wat verkeerskundig gezien de meest gewenste pincipe-aansluitvorm is van de Buitenring op het onderliggende regionale wegennet.

Rijkswaterstaat Limburg; Studie naar de herziening van calamiteitenroutes voor alle autosnelwegen

Bij langdurige incidenten op autosnelwegen, waarbij het nodig is de autosnelweg volledig af te sluiten voor alle verkeer, worden tijdelijke omleidingsroutes ingesteld, de zogenaamde calamiteitenroutes. Sinds kort worden deze routes aangegeven door middel van blauwe genummerde borden. Nordinfra heeft samen met ingenieursbureau DHV alle calamiteitenroutes in Limburg geëvalueerd en waar nodig aangepast. Hierbij hebben aspecten als verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de omleidingsroute een belangrijke rol gespeeld. Ook zijn de mogelijkheden van grootschalige grensoverschrijdende calamiteitenroutes via andere autosnelwegen hierbij betrokken. Dit heeft geleid tot één nieuw routeboek voor Rijkswaterstaat voor heel Limburg.